มีผลลัพธ์

สมาชิกสภาเทศบาล

หน้าหลัก >สมาชิกสภาเทศบาล

เขต 1

นายสำรวย คงศิลป

รองประธานสภาเทศบาล

นายสาชล หุ่นลำภู

นายไกรศร พะยานอน

นายไพโรจน์ ต้นสำโรง

นายบุญส่ง หงษา

นายกุลจิรา สังข์ทอง

เขต 2

นายลือชา โพธิ์อบ

ประธานสภาเทศบาล

นายวิชัย จ้อยชะรัตน์

นายถาวร วงศ์สาคร

นายสังวาลย์ พลายวัตร

นายสมศักดิ์ ขันจำนงค์

นายศุภนิมิต อยู่หุ่น