มีผลลัพธ์

สายตรงเทศบาล

หน้าหลัก >สายตรงเทศบาล

สำนักปลัด/กองศึกษา/กองคลัง
เบอร์สำนักงานโทร 034-468061 Fax.034-468060
เบอร์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองช่าง โทร 034-410520

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร หมายเหตุ
1 นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา นายชาตรี โพธิ์อบ 0818574963 -
2 ปลัดเทศบาล นายวรกฤช นิ่งน้อย 0819488684 -
3 รองปลัดเทศบาล นางพรเพ็ญ อยู่บำรุง 0812793203 -
4 หัวหน้าสำนักปลัด นายมนัส โพธิ์เทศ 0898191656 -
5 หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายภสุ วงษ์ทวีโชค 0953091765 -
6 หัวหน้าฝ่ายป้องกัน นายจารุพงศ์ ปิ่นสุภา 0806508538 -
7 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายธนู ภูวาดเขียน 0879793362 -
8 รก.ผู้อำนวยการกองศึกษา นางพรเพ็ญ อยู่บำรุง 0812793203 -
9 ผู้อำนวยการกองช่าง นายอภิชาติ พงษ์พันษ์ 0818073418 -
10 ผู้อำนวยการกองคลัง นางสมปอง บัวเกิด 0895488865 -
11 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ น.ส.กัญญ์วรา รัตนะมะสะ 0822446693 -

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางปลา อยู่เวรยามตลอด 24 ชม.
อาคารป้องกันฯ โทร 034468061 ต่อ 17

ลำดับ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร หมายเหตุ
1 หัวหน้าเวรป้องกันฯ นายสามารถ อินทะจักร 0943061667 -
2 หัวหน้าเวรป้องกันฯ นายกิตติศักดิ์ โกทัณฑ์ 0958914211 -