มีผลลัพธ์

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

หน้าหลัก >รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตรวจสอบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ลำดับ รายละเอียด
1 ประกาศรายงานแสดงผปลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสแรก) ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
2 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) กรกฎาคม-กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
3 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหลับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของเทศบาลตำบลบางปลา
4 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2562
5 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสสาม) เมษายน-มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
7 งบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2562
8 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2560