มีผลลัพธ์

คณะผู้บริหาร

หน้าหลัก >คณะผู้บริหาร

นายชาตรี โพธิ์อบ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปลา

นายสังข์ชัย สังข์ทอง

รองนายกเทศมนตรี

นายสมชาย ขันจำนงค์

รองนายกเทศมนตรี

นายเกตภคลิน คงคเชนทร์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายละมัยทอง สนนารี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี