มีผลลัพธ์

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หน้าหลัก >รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน เทศบาลตำบลบางปลา

ลำดับ รายละเอียด
1 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนิอนงานรายไตรมาสให้ประชาชนทราบ ไตรมาสสอง มกราคม-มีนาคม 2563
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562
4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
5 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสแรก ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ2562
6 แผนดำเนินการเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
7 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบเดือน เมษายน2561
9 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนารอบเดือน ตุลาคม2560
10 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2) มกราคม-มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสแรก) ตุลาคม-ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561