มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด

กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกชมรมคนรักษ์สุขภาพบ้านสวนรังสี และประชาชนในเขต                                                  
งบประมาณ    จำนวน  40,000.-บาท                                                                                                
ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2562

ภาพกิจกรรม