มีผลลัพธ์

#หน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าหลัก > สำนัก/กอง > #หน่วยตรวจสอบภายใน

   ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
   ข่าวท้องถิ่น
   ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร
   ITA
   สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย
   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ไม่พบข้อมูล

ข่าวท้องถิ่น

ไม่พบข้อมูล

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

ไม่พบข้อมูล

ITA

ไม่พบข้อมูล

สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย

ไม่พบข้อมูล

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ไม่พบข้อมูล

หน้าที่รับผิดชอบของกองคลัง

ภารกิจงานตรวจสอบภายใน

  • งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • งานตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
  • งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
  • งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน
  • งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชี การจัดเก็บรายได้
  • งานตรวจสอบพัสดุและการรักษา
  • งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
  • งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์

ข้อกำหนดทางด้าน จริยธรรมและความซื่อสัตย์ งานตรวจสอบภายใน

ติดต่อ สำนักงานปลัดเทศบาล


ห้อง : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

อีเมล : [email protected]
เบอร์โทร : 034 - 468061

จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16:00 น.