มีผลลัพธ์

#กองการศึกษา

หน้าหลัก > สำนัก/กอง >#กองการศึกษา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
   ข่าวท้องถิ่น
   ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร
   ITA
   สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย
   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ไม่พบข้อมูล

ข่าวท้องถิ่น

ไม่พบข้อมูล

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

ไม่พบข้อมูล

ITA

ไม่พบข้อมูล

สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย

ไม่พบข้อมูล

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ไม่พบข้อมูล

หน้าที่รับผิดชอบของกองการศึกษา

กองศึกษามีหน้าที่ควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและวิชาการ งานการเงิน งานการพัสดุ และงานโรงเรียน

1. งานการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ของกองหรือฝ่าย

 • งานวางแผน บุคลากรทางการศึกษา
 • งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
 • งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางการศึกษา
 • งานวิจัยทางการศึกษา
 • งานพัฒนาหลักสูตร
 • งานให้บริหารทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศ ให้คำปรึกษาแนะปัญหาทางวิชาการ
 • งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
 • งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิค วิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
 • งานประชุมอบรมสัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ
 • งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
 • งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
 • งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
 • งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • งานการสำรวจรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
 • งานประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานจัดทำรายงานการศึกษา หรือวัดผลการศึกษาและสถิติของชั้นเรียน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีถือจ่าย เงินเดือนครู และงานในกอง หรือฝ่ายการศึกษา

ติดต่อ สำนักงานปลัดเทศบาล


ห้อง : กองการศึกษา

อีเมล : [email protected]
เบอร์โทร : 034 - 468061

จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16:00 น.