มีผลลัพธ์

#กองคลัง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
   ข่าวท้องถิ่น
   ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร
   ITA
   สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย
   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ไม่พบข้อมูล

ข่าวท้องถิ่น

ไม่พบข้อมูล

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

ไม่พบข้อมูล

ITA

ไม่พบข้อมูล

สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย

ไม่พบข้อมูล

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ไม่พบข้อมูล

หน้าที่รับผิดชอบของกองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบ ใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการ เบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานสถิติการคลัง งานพัฒนารายได้ งาน ผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งกองคลัง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารการคลัง

มีหน้าที่กำกับ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน พัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี และงานสถิติการคลัง

  • 1.1 ปฏิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุกลาง เช่นดำเนินการเรื่องการจัดซื้อ การจัดหา ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทำทะเบียน เบิกจ่ายพัสดุ การจ้างซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รายงาน สรุปความเห็นที่เกี่ยวกับงานพัสดุ ทำรายงาน ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ เอกสารสิทธิในทรัพย์สินติดต่อประสานงานกับบุคคลและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ เสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • 1.2 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชีหลายอย่าง เช่น รับจ่ายเงิน เก็บรักษา เงิน และสิ่งแทนตัวเงิน ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญ เอกสารทางการเงินและบัญชี จัดทำและดำเนินการด้าน งบประมาณ ทำบัญชีและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทั่วไปและนอกงบประมาณ ควบคุมการทำบัญชีบางประเภท รายงาน แสดงฐานะการเงิน ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย จัดสรรเงินงบประมาณ รายจ่ายตาม ยอดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตรวจสอบงบเดือน ทำรายงานการเงิน โต้ตอบหนังสือเกี่ยวกับการเงินการบัญชี การงบประมาณ ให้ คำปรึกษาแนะนำและแก้ปัญหาในการปฏิบัติในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • 1.3 งานสถิติการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานการคลัง การตรวจจ่ายเงินตามฎีกาที่ตั้งเบิก การตรวจจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย การตรวจจ่ายเงินชำระหนี้เงินกูตามสัญญา การตรวจสอบเกี่ยวกับการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การรับเงินรายได้และการนำส่งเงิน การส่งใช้เงินยืมทดรอง การจัดทำบัญชีและรายงานเกี่ยวกับการคลัง การเก็บรักษาทรัพย์สินอันมีค่าของเทศบาล เป็นกรรมการรักษาเงิน การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเงินและการคลัง พิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงวิธีการคลังให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ ฐานะการเงินของเทศบาล ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ควบคุมการรับการจ่าย การกู้และการยืมเงินสะสม ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับการตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดเทศบาล การนำเงินส่งรายได้ ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ปัญหาในการปฏิบัติในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • 1.4 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ งานด้านการเงิน งบประมาณ งานด้านพัสดุ งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหา ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารและเอกสารสำคัญของส่วนราชการ การดำเนินงานด้านพัสดุ กำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายพัฒนารายได้และแผนที่ภาษาและทะเบียนทรัพย์สิน

ติดต่อ สำนักงานปลัดเทศบาล


ห้อง : กองคลัง

อีเมล : [email protected]
เบอร์โทร : 034 - 468061

จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16:00 น.