มีผลลัพธ์

หน้าหลัก >ข่าวสารล่าสุด
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลบางปลา ได้จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ  ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย  อบรมให้ความรู้แก่ นักเรียน ประชาชนแกนนำสุขภาพ

ภาพกิจกรรม