มีผลลัพธ์

#กองช่าง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
   ข่าวท้องถิ่น
   ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร
   ITA
   สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย
   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ไม่พบข้อมูล

ข่าวท้องถิ่น

ไม่พบข้อมูล

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

ไม่พบข้อมูล

ITA

ไม่พบข้อมูล

สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย

ไม่พบข้อมูล

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ไม่พบข้อมูล

หน้าที่รับผิดชอบของกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและการควบคุมอาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย

1. งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  • ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
  • งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
  • งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
  • งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
  • งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
  • งานสำรวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
  • งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม
  • งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
  • งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3. งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

ติดต่อ สำนักงานปลัดเทศบาล


ห้อง : กองคลัง

อีเมล : [email protected]
เบอร์โทร : 034 - 468061

จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16:00 น.