มีผลลัพธ์

#สำนักปลัดฯ

หน้าหลัก > สำนัก/กอง >#สำนักปลัดฯ

   ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
   ข่าวท้องถิ่น
   ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร
   ITA
   สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย
   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ไม่พบข้อมูล

ข่าวท้องถิ่น

ไม่พบข้อมูล

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

ไม่พบข้อมูล

ITA

ไม่พบข้อมูล

สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย

ไม่พบข้อมูล

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ไม่พบข้อมูล

หน้าที่รับผิดชอบสำนำงานปลัดฯ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของเทศบาล การบริหารงานบุคคล การทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน การจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการ เลือกตั้ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสำนักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ

มีหน้าที่กำกับ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน หน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการ

  • งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาล การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ และการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน การจัดทำทะเบียนประวัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ การประเมินผลงานบุคคล และการขออนุมัติ วินิจฉัยและแก้ปัญหาขัดข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ก.ท. หรือมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและงานธุรการ งานด้าน การเงิน งบประมาณ งานด้านพัสดุ งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและควบคุมการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง ติดต่อ ประสานงาน วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา ควบคุมตรวจสอบการ จัดงานต่างๆ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ติดตามแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารและเอกสารสำคัญของ ส่วนราชการ การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะและงานพัสดุทางช่าง กำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการ ให้ คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานเลขานุการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมต่างๆ การ ติดต่อ ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารและจดทะเบียน บันทึก รายงานการประชุม ทำความเห็นสรุป รายงาน เสนอแนะและดำเนินงานที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับงานเลขานุการ งาน ธุรการและงานสารบรรณ ตลอดจนเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการ ประชุมคณะกรรมการ ต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายปกครอง

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

นายวกฤช นิ่งน้อย

ปลัดเทศบาล
034 - 468061

นางพรเพ็ญ อยู่บำรุง

รองปลัด
034 - 468061

นายมนัส โพธิ์เทศ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ
034 - 468061

นายภสุ วงษ์ทวีโชค

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
034 - 468061

นายจารุพงศ์ ปิ่นสุภา

หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
034 - 468061

นายธนู ภูวาดเขียน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
034 - 468061

นส.พิมวลัญช์ โคตรธรรม

นักพัฒนาชุมชน
034 - 468061

นายชยุต ธนพรชูช่วง

นักทรัพยากรบุคคล
034 - 468061

นางสาวฐิติรัตน์ กัญจนพรวัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงา
034 - 468061

นายบุญช่วย นาควิจิตร์

พนักงานขับรถยนต์
034 - 468061

นางมนัญชยาญ์ โพธิ์จันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
034 - 468061

น.ส.สุมาลี ทองป้อย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร
034 - 468061

นายจักรพันธ์ เจริญรักษ์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
034 - 468061

นางศิริมา ยังสุขสถาพร

ผช.จพง.ธุรการ
034 - 468061

นางเกษร อินทร์ถนอม

แม่บ้าน
034 - 468061

นายโชคชัย เข็มต้น

หัวหน้าเวรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
034 - 468061

นายกิตติศักดิ์ โกทัณฑ์

หัวหน้าเวรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
034 - 468061

ติดต่อ สำนักงานปลัดเทศบาล


ห้อง : สำนักงานปลัดเทศบาล

อีเมล : [email protected]
เบอร์โทร : 034 - 468061

จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16:00 น.