มีผลลัพธ์

#กองสาธารณสุข

หน้าหลัก > สำนัก/กอง >#กองสาธารณสุข

   ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
   ข่าวท้องถิ่น
   ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร
   ITA
   สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย
   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ไม่พบข้อมูล

ข่าวท้องถิ่น

ไม่พบข้อมูล

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

ไม่พบข้อมูล

ITA

ไม่พบข้อมูล

สอบ เลื่อนระดับ โอนย้าย

ไม่พบข้อมูล

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ไม่พบข้อมูล

หน้าที่รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. งานธุรการ

  • งานดูแลรักษาจัด เตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
  • งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรับคำร้องต่าง ๆ
  • งานจัดทำงบประมาณราย จ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งานจัดทำฏีกา เบิก-จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาล และนอก งบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งานจัดทำการโอนงบ ประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งานควบคุมการ เบิก-จ่ายพัสดุ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งานจัดทำแผนการจัดหา พัสดุ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งานจัดทำแผนการ ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. งานส่งเสริมสุขภาพ

ติดต่อ สำนักงานปลัดเทศบาล


ห้อง : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อีเมล : [email protected]
เบอร์โทร : 034 - 468061

จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16:00 น.